1. Przedmiotowy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży przez firmę Pracownia Art. Kate&Home Piotr Kiersnowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Ceramicznej 27  (kod pocztowy 15-561), za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem www.kateandhome.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”)

§ 1

Wyjaśnienie pojęć występujących w treści Regulaminu

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2. Sklep Internetowy – oznacza serwis internetowy należący do Sprzedawcy i działający pod adresem www.kateandhome.pl

3. Sprzedawca – oznacza przedsiębiorstwo wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 364099887, NIP: 966-033-01-39 , e- mail: kontakt@kateandhome.pl pod firmą (nazwą) Pracownia Art. Kate&Home Piotr Kiersnowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Ceramicznej 27, 15-561 Białystok. Profilem zarejestrowanej działalności gospodarczej jest prowadzenie Sklepu Internetowego na stronie


kateandhome.pl.

 

4. Kupujący (Klient) – oznacza każdy podmiot składający zamówienie i dokonujący czynności prawnej, polegającej na zawarciu umowy sprzedaży ze Sprzedawcą i zakupu towaru w Sklepie Internetowym, będący konsumentem lub nieposiadający statusu konsumenta.

5. Konsument – oznacza osobę fizyczną zdolną do dokonania czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Towar – oznacza rzecz ruchomą stanowiącą produkt zaprezentowany w ofercie Sklepu Internetowego na stronie kateandhome.pl., w szczególności figurki gipsowe.

7. Zamówienie – oznacza pozbawione wad oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym, towaru określonego, co do rodzaju i liczby.

8. Umowa sprzedaży – oznacza zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, w myśl zasad określonych w treści niniejszego Regulaminu.

9. Dni robocze – to dni tygodnia od poniedziałki do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Dostawa – jest to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionego Towaru za pośrednictwem Dostawcy.

11. Dostawca – oznacza firmę kurierską lub spedycyjną współpracującą ze Sprzedawcą w zakresie Dostawy Towaru zamówionego przez Kupującego.

12. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność faktyczną, polegającą na założeniu przez Kupującego Konta Klienta w oparciu o udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej kateandhome.pl formularz rejestracyjny.

13. Konto klienta – daje możliwość Klientowi podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów. Założenie konta klienta jest jednoznaczne z brakiem konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

2. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep Internetowy w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Ceny umieszczone przy każdym produkcie podawane są w walucie złoty polski, w kwocie brutto.

4. Sprzedaż oferowanych w Sklepie Internetowym towarów obejmuje terytorialnie tylko Polskę.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w zakresie wysokości cen oferowanych towarów, wprowadzania, jak również wycofania towarów, obejmowania wybranych towarów promocją, czy wyprzedażą.

6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie wprowadzonych zmian, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie składania zamówienia.

7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy (Kate&Home), do jego logotypu, jego domeny internetowej, strony Internetowej (wyłączając logotypy oraz zdjęcia służące prezentacji wybranych towarów, do których to prawa autorskie posiadają podmioty trzecie) należą do Sprzedawcy, uprawnionego do określenia zasad korzystania z nich przez inne podmioty.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej kateandhome.pl treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, na zasadach przyjętych w sieci Internet.

9. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony Internetowej kateandhome.pl przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania informacji handlowej bez zgody Sprzedającego.

§ 3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego.

1. Regulamin określa również zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, przez które rozumie się dokonanie przez Klienta faktycznej czynności zmierzającej do zapoznania się z treściami umieszczonymi na stronie kateandhome.pl

2. Do korzystania z usług dostępnych na stronie Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu: aktywnego konta poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Klient ma prawo do korzystania ze Sklepu Internetowego tylko i wyłącznie na własny użytek.

4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego w tym Kupującym zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

5. Zabrania się bezprawnej ingerencji osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego w tym Kupującym, w jego funkcjonowanie (dokonywanie zmian w treści, strukturze, formie, grafice, mechanizmie działania) oraz wykorzystywanie jego zasobów i funkcji w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub każdej innej, która naruszałaby interesy Sprzedawcy.

§ 4

Rejestracja i polityka prywatności

1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym bez uprzedniej Rejestracji, gdyż nie jest ona konieczna.

2. Rejestracja jest konieczna tylko w celu utworzenia Konta Klienta. Decyzja o założeniu konta należy do Klienta.

3. Rejestracja ma postać jednorazowej czynności faktycznej, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na kateandhome.pl.

4. Obowiązują następujące zasady wypełniania formularza rejestracyjnego:

a) Klient powinien wypełnić wszystkie obligatoryjne pola formularza rejestracyjnego (oznaczone następującym symbolem „*”),

b) Klient powinien ustalić indywidualne hasło oraz zachować poufność i nie udostępniać go osobom trzecim,

c) Klient jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym danych tylko dotyczących jego osoby i tylko zgodnych z prawdą,

d) dokonując procesu rejestracyjnego Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie stosownego pola przewidzianego w treści formularza rejestracyjnego.

5. Wypełniając formularz rejestracyjny Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie umieszczonych w nim danych, w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych.

6. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo kontroli ich przetwarzania. Klientowi przysługuje również możliwość poprawiania oraz usuwania dotychczas podanych danych osobowych i wprowadzania nowych.

7.Założenie konta jest jednoznaczne: – z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, – z upoważnieniem Sprzedawcy przez Klienta do przetwarzania jego danychosobowych, udostępnionych w formularzu rejestracyjnym: w celu marketingowym, z czym wiąże się zgoda na otrzymywanie drogą e – mailową informacji handlowych od Sprzedawcy lub innych podmiotów z nim współpracujących.

§ 5

Zamówienia i ich realizacja

1. Informacje zawarte na stronie kateandhome.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

2. Sprzedający umożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym w następujący sposób: – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę po uprzednim wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie kateandhome.pl oraz poprzez wiadomość e – mail wysłaną na adres: kontakt@kateandhome.pl – telefoniczne w godzinach pracy sklepu w godzinach 9.00- 17.00 pod numerem telefonu 696474216.

3. Klient przystępując do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym na stronie kateandhome.pl, w pierwszej kolejności wybiera towar i dodaje go do koszyka. Klient może weryfikować zawartość koszyka i kiedy w pełni ją zaakceptuje przechodzi do zamówienia.

4. Złożone prze Klienta zamówienie jest realizowane od momentu zaksięgowania: – wpłaty całej należności na konto Sprzedającego (opcja wyboru sposobu płatności przelewem bankowym) – zaliczki (opcja wyboru sposobu płatności przy odbiorze/za popraniem, przy zamówieniu powyżej 100,00 zł.), zgodnie z treścią § 6 pkt 5.

5. Okres realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamówionego produktu. Informacja o dostępności jest podana przy każdym produkcie oferowanym w Sklepie Internetowym Kate&Home i wynosi od 3 – 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia lub od dnia przelewu dokonanego przez Kupującego.

6. W razie braku dostępności produktu sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta, który złożył zamówienie, o zaistniałych okolicznościach i podać mu najbliższy termin dostawy. Jeżeli realizacja okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie całości lub części złożonego zamówienia.

7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura (dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług). Klient otrzymuje stosowny dokument poświadczający dokonanie zakupu wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce listownie

§ 6

Płatności

1. Kupujący dokonuje wyboru płatności podczas składania zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

b) gotówką za pobraniem ( tj. przy odbiorze towaru, dostarczonego przez Kuriera, lub przy odbiorze własnym zamówionego towaru).

3. Nie ma możliwości opłaty części zamówienia przelewem na rachunek bankowy, a części przy odbiorze.

4. W przypadku niektórych produktów Sprzedawca może zastrzec sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze (za pobraniem) albo w formie przelewu, przy zamówieniu towaru o wartości przekraczającej 100,00 zł. należy wpłacić zaliczkę w wysokości co najmniej 50% wartości zamówienia (obejmującego koszty dostawy) na poczet jego realizacji na konto Sprzedającego. Dotyczy to sytuacji, kiedy Klientowi będzie dostarczony towar przez kuriera lub w sytuacji odbioru towaru przez Klienta we własnym zakresie. Pozostałą kwotę w wysokości 50 % wartości zamówienia Zamawiający dokona również w formie przelewu dopiero po dostarczeniu mu zamówionego towaru pod wskazany w proformie adres dostawy.

6. Na każdy sprzedawany towar jest wystawiany dowód zakupu paragon lub faktura, który jest dołączany do paczki zawiewającej zamówiony towar lub przesyłany listem poleconym.

§ 7

Dostawa

1. Klient pokrywa koszt produktu oraz koszt dostawy. Przy czym, sprzedawca zastrzega sobie prawo do umożliwienia Kupującemu bezpłatnej dostawy produktów, po spełnieniu określonych warunków.

2. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wyceny transportu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są wykonywane indywidualnie na potrzeby realizowanego zamówienia.

3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.

4. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie procedury składania zamówienia (w Formularzu Zamówienia). System wylicza koszty transportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Koszty wysyłki zależą od wagi i rozmiarów przesyłki, sposobu płatności, wartości zamówienia oraz miejsca dostawy i naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami obowiązującymi w firmach kurierskich.

6. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w wysłanej Sprzedającemu wiadomości e- mail. Sklep poinformuje niezwłocznie Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, uniemożliwiającym dokonanie wysyłki lub mogącym skutkować jej opóźnieniem.

7. Kupujący powinien przy odbiorze przesyłki zweryfikować: – oryginalność sposobu zapakowania i zabezpieczenia towaru – czy oby przesyłka nie posiada śladów uszkodzenia.

8. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braków oraz nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki, należy sporządzić w obecności Kuriera protokół szkody, będący podstawą do uznania reklamacji i bez uzasadnionej zwłoki poinformować o tym Sprzedawcę.

9. Brak sporządzenia protokołu szkody nie skutkuje wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki. Może natomiast skutkować utrudnieniami w dochodzeniu przez konsumenta roszczeń od Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących, którzy nie posiadają statusu Konsumenta, nie będą rozpatrywane, jeżeli nie będą miały załączonego protokołu szkody.

10. Klient ma również prawo odmówić odebrania przesyłki, w momencie jeżeli zauważy lub stwierdzi ubytek, uszkodzenie przesyłki lub inne znamiona świadczące o tym że oryginalne opakowanie i zabezpieczenie przesyłki zostało naruszone (np. zerwane taśmy, rozerwane opakowanie, zniszczone plomby naklejone na przesyłkę).

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować ( poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie) z zamówienia lub części zamówienia, w terminie 7 dni jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 (siedem) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest udostępniony przez Sprzedawcę.

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, bez poddawania go uprzedniemu zmontowaniu.

5. Sprzedawca uwzględni zwrot towaru jeżeli będzie on kompletny, a jego akcesoria nie będą uszkodzone, lub nie będą posiadały śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

6. Kupujący korzystający z prawa odstąpienia od umowy jest zobligowany do przesłania na własny koszt zwracanego towaru wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący dokonuje wysyłki na adres uprzednio uzgodniony ze Sprzedawcą.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprawdzenia zwróconego towaru po jego otrzymaniu, pod kontem stanu jakościowego oraz ilościowego.

§ 9

Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi należności w ciągu 14 dni w przypadku:

a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją ( w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część kwoty) b) odstąpienia od umowy sprzedaży Klienta będącego Konsumentem

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim jego wezwaniu do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca zwolniony jest również z odpowiedzialności w przypadku gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 3 miesięcy liczonych od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 tygodni od dnia powzięcia takiej informacji.

2. Sprzedawca w ciągu 7 (siedmiu) dni ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji Towaru, informując go o sposobie dalszego postępowania.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy. Kupujący powinien dokładnie opisać przyczyny reklamacji, żądania wobec Sprzedawcy i dołączyć fotografie uszkodzonego towaru oraz dokument sprzedaży, ewentualnie jego kserokopię. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

4. Dodatkowo Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej za pośrednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym dla Klienta terminie, odbierze reklamowany Towar celem dostarczenia do Sprzedawcy.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 7 (siedmiu) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Klient dokonuje reklamacji bezpośrednio do gwaranta, za pośrednictwem Sprzedawcy.

7. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy rangi ustawowej w szczególności, kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Postanowienia Regulaminu nie stanowią wyłączenia, ani ograniczenia żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem i w przypadku konfliktu interesów podlegają derogacji przez przepisy powszechnie obowiązuje w polskim systemie prawnym.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. W dniu wprowadzenia zmian do Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o nich podmioty korzystające z usług Sklepu Internetowego, poprzez umieszczenie na stronie głównej stosownej informacji przez okres 10 (dziesięciu) dni.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2018 r.